Yuklanmoqda...

Geotizimlar va ularning pog‘onasimonligi

Geotizim – boshqariluvchan tizimlarning alohida, o‘ziga xos sinf; Yer yuzasidagi komponentlari bir-biri bilan tizimli aloqada bo‘lgan hamda ma’lum yaxlitlik  sifatida  fazo 

Jamiyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlar

Insoniyat  tarixi davomida uning  tabiat  bilan bo‘lgan munosabati doim o‘zgarib, murakkablashib borgan. Jamiyatning tabiatga ta’sirining ortib borishi va tabiatga munosabatining

Antropogen landshaftlar

F.N.Milkov  inson  faoliyatining  turi  va  landshaftlarda  qay  darajada  aks  etganini hisobga  olib,  barcha  antropogen landshaftlarni

Tabiiy geografik jarayonlar

Tabiiy geografik jarayonlar deb,  Yerning  tashqi  (ekzogen) kuchlari  va inson xo‘jalik faoliyati ta’sirida sodir bo‘ladigan jarayonlarga aytiladi.

Geografik prognoz

Geografik prognozlash – tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy muhitning rivojlanishi va o‘zgarishi haqida ma’lumotlar to‘plash va qayta ishlash jarayonidir.

Insoniyatning global muammolari

Sanoat  va  fan-texnika  inqilobi  davrida  insoniyatning  ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tubdan o‘zgarib ketdi.

Yevropa subregionlari

Yevropa  –  Yevrosiyo  materigining g‘arbiy  qismini  egallagan  qit’a.  Yevropa hududining maydoni 10 mln km.kv.ga  teng.