Kirish. Geografiya nimani o‘rganadi?

Qadimgi yunon olimi Eratosfen kitob yozib, uni geografiya deb atagan. Yunoncha «geo»-Yer, «grafo»-yozaman degan ma'noni bildiradi.  ...

Azimut va masofani o‘lchash

Geografik xarita–insoniyatning buyuk kashfiyoti. Tabiiy sharoit, aholi va uning xo‘jalik faoliyati geografik xaritalarda hamda joy planida tasvirlanadi.    ...

Masshtab

Siz o‘rtog‘ingizga avtobus bekatidan uyingizgacha bo‘lgan yo‘lni qog‘ozga chizib ko‘rsatmoqchisiz. Albatta, bu yo‘l, uncha uzoq bo‘lmasa ham qog‘ozga sig‘maydi.  ...

Joyning topografik planini tuzish

 Joyning topografik    (topos – yunoncha so‘ z bo‘ lib joy, grafo – yozaman degan ma'nolarni anglatadi ) planini turli usullarda tuzish mumkin.  ...

Geografik xaritalar

 Geografik xaritada Yer yuzasi tekis yuzada kichraytirilgan holda tasvirlanadi. Xaritalar har xil bo‘ladi. ...

Quyosh, Oy va yulduzlar

Quyosh – Yerga eng yaqin bo‘lgan qizib yotgan yulduz – olov shardir. U Quyosh sistemasining o‘rtasida joylashgan. Quyosh – Yerdagi yorug‘lik va issiqlik manbai.  ...

Yerning ichki tuzilishi

Yerning ichki qismini bevosita ko‘rib, ya'ni uning ichiga kirib o‘rganib bo‘lmaydi. ...

Litosfera. Tog’ jinslari

Litosfera – Yerning qattiq qobig‘i. Yunoncha litos – tosh, sphaira – shar, ya'ni toshqobiq degan ma'noni anglatadi.  ...