Идет загрузка...

Geografiya nimani o`rganadi?

Qadimgi yunon olimi Eratosfen kitob yozib, uni geografiya deb atagan. Yunoncha «geo»-Yer, «grafo»-yozaman degan ma'noni bildiradi.  ...

Qadimgi insonlar tasavvurida yer yuzi

Inson hayoti tabiat bilan bog‘liq bo‘lgani uchun kishilar qadim zamonlardanoq o‘zlari yashagan joy tabiatini yaxshi bilishga harakat qilishgan.  ...

Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash

Geografik xarita–insoniyatning buyuk kashfiyoti. Tabiiy sharoit, aholi va uning xo‘jalik faoliyati geografik xaritalarda hamda joy planida tasvirlanadi.    ...

Masshtab

Siz o‘rtog‘ingizga avtobus bekatidan uyingizgacha bo‘lgan yo‘lni qog‘ozga chizib ko‘rsatmoqchisiz. Albatta, bu yo‘l, uncha uzoq bo‘lmasa ham qog‘ozga sig‘maydi.  ...

Joyning topografik planini tuzish

 Joyning topografik    (topos – yunoncha so‘ z bo‘ lib joy, grafo – yozaman degan ma'nolarni anglatadi ) planini turli usullarda tuzish mumkin.  ...

Geografik xarita

 Geografik xaritada Yer yuzasi tekis yuzada kichraytirilgan holda tasvirlanadi. Xaritalar har xil bo‘ladi. ...

Quyosh, Oy va yulduzlar

Quyosh – Yerga eng yaqin bo‘lgan qizib yotgan yulduz – olov shardir. U Quyosh sistemasining o‘rtasida joylashgan. Quyosh – Yerdagi yorug‘lik va issiqlik manbai.  ...

Litosfera

Litosfera – Yerning qattiq qobig‘i. Yunoncha litos – tosh, sphaira – shar, ya'ni toshqobiq degan ma'noni anglatadi.  ...