Landshaft va uning tuzilishi

 «Landshaft» nemischa so‘z bo‘lib, «joy» degan ma’noni bildiradi. Hozirgi paytda landshaft tushunchasi geografiyada keng va tor ma’noda ishlatiladi. ...

Loyihalash ishlarida landshaft tahlili

Hozirgi paytda shaharsozlik, suv inshootlari, sanoat korxonalari va boshqa yirik inshootlarni loyihalashda landshaft tahlili qo‘llanilmoqda. ...

Meteorologik stansiya

Hozirgi kunda sayyoramizdagi barcha davlatlarda 10000 ga yaqin, jumladan, O‘zbekistonda 47 ta meteorologik stansiya ishlab turibdi. ...

Geografik baholash usullari

  Tabiiy sharoit yoki landshaftlarni foydalanish maqsadlarida baholash — geografik baholash deb ataladi. ...

Yer resurslarini baholash

Yer resurslari xo‘jalik jihatdan juda ko‘p maqsadlarda baholanadi. Ayniqsa, yer resurslarini dehqonchilik maqsadlarida baho­lash keng tarqalgan. ...

Iqlimiy resurslarni baholash

Iqlim resurslarining miqdor ko‘rsatkichlari ko‘p jihatdan qishloq xo‘jalik ekinlarining turini va hosildorligini belgilab beradi. ...

Rekreatsiya resurslarini baholash

  Tabiat komplekslarining dam olish maqsadlarida foydalaniladigan xususiyatlari yoki komponentlari rekreatsion resurslar deb ataladi.  ...

Geografik bashorat haqida tushuncha

  Inson mehnat faoliyati bilan shug‘ullanar ekan, tabiiy sharoitning shu kundagi holati bilangina emas, balki kelajakda ro‘y beradigan turli o‘zgarishlar bilan ham qiziqadi. ...

Bashoratlar usullari

  Geografik bashoratlashda turli xil usullardan foydalaniladi. Qanday usullardan foydalanish bashoratning maqsadi va muddatiga bog‘liq bo‘ladi. ...