Yuklanmoqda...

Umumiy geografik tavsif

O‘rta Osiyo tabiiy o`lkasi o‘zining tabiiy sharoiti, tabiiy geografik xususiyatlariga ega bo`lgan, boshqa olkalardan tabiiy chegaralari bilan ajralib turadigan yirik tabiiy geografik

O`rta Osiyoning tekshirilish tarixi

 O‘rta Osiyo tabiatini o‘rganish juda qadim davrlardan boshlangan. Chunki O’rta Osiyo G‘arb va Sharq davlatlari orasidagi muhim xalqaro savdo yo‘lida joylashgan.  

O`rta Osiyo aholisi va siyosiy xaritasi.

О`rta Osiyoda aholi juda qadim zamonlardan buyon yashab keladi. Bu yerdagi xalqlarning turmush tarzi va xo’jaligida ancha o’xshashliklar bor. 

Xaritalarning turlari. Globus

 Xaritalar masshtabiga, ularda tasvirlangan hududning ko’lamiga, mazmuni, vazifasi va tuzilishiga ko‘ra bir qancha turlarga bo‘linadi. 

Xaritalardan foydalanish

 Hozirgi paytda xaritalar, atlaslar va globuslar xalq xo’jaligining turli sohalarida, tadqiqot ishlarida keng qo’llaniiadi. 

Topografik xaritalar

  Topografik xaritalar haqida tushuncha. Yer yuzasini tasvirlovchi xaritalar geografik xaritalar deb ataladi.

Vaqt o‘lchovi. Taqvimlar

Vaqt o‘lchovi Yerning aylanishini kuzatishga asoslangan. Shuning uchun yulduz vaqti, Quyosh vaqti va boshqa vaqtlar ajratiladi. 

Geologik vaqt hisobi

Geografik qobiqning hozirgi holatini, uning ayrim qismlarining kelib chiqishini tushunib olish va izohlab berish uchun Yerning geologik tarixini bilishimiz kerak.

Iqlimga ta`sir ko`rsatuvchi omillar

O‘rta Osiyoning iqlimi juda rang-barangdir. O’lkaning shimoliy qismida hali qish hukmron bo`lib turgan vaqtda uning janubida va tog‘ oralig’idagi vodiylarda daraxtlar gullab, bahor fasli