Yuklanmoqda...

Geografiyada toponomika

Ushbu elektron qo'llanma umumta'lim maktablari geografiya fani o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda maktab geografiya darslarida joy nomlaridan foydalanish, toponimika fani haqida

"Yerning tili" yoki geografik joy nomlari

H.Hasanov ta'biri bilan aytganda "... dengizlar va daryolar, tog'lar va cho'ggilar, mamlakatlar va shaharlar, soyliklar, quduglaru mayda-mayda orollar, qishloqlaru ko'cha va mahallalar nomlari —

Maktab geografiyasida toponimika

Maktab geografiya darslarida, dastur va darsliklarida joy nomlari salmoqli o'rinni egallaydi. Geografik xaritalarni esa joy nomlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Dunyoning siyosiy xaritasi va toponimika

Dunyo siyosiy xaritasi turli tarixiy voqealar, siyosiy o'zgarishlar natijasida o'zgarib turadi. Bunday o'zgarishlar ayrim yangi nomlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Toponimika va terminologiya

Geografik terminlar toponimlar (joy nomlari) tarkibida ishtirok etadi va uning (ob'yektning) turini belgilab beradi. Bunday terminlar toponimik terminlar (topoterminlar) deb yuritiladi.

Joy nomlarining to'g'ri yozilishi

Geografik nomlarning to'g'ri yozilishi masalasi juda muhim va murakkab masala. Chunki geografik nomdagi biror harf noto'g'ri yozilib qolsa, ma'no butunlay o'zgarib ketishi mumkin.

O`zbekistonda geografik nomlarning o`rganilishi

Mamlakatimizda so'nggi yillarda geografik nomlarni o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, ushbu masala mamlakatimizda ustuvor vazifalardan biri sanalib, davlat miqyosida turli qonun va