Geografik qobiqning kenglik zonalligi va sektorligi

Geografik  qobiqda  zonallik  qonuniyati  geografiyadagi  ilk  qonuniyatlardan  biridir.  Iqlim  mintaqalari  va  zonallikning  mavjudligini  qadimgi  yunon  va  rim olimlari  aniqlashgan.

Balandlik mintaqalanishi qonuniyati

Balandlik mintaqalanishi  –  tog‘larning  etagidan suvayirg‘ich  tomon  tabiatning  qonuniy  o‘zgarib  borishi.  

Geotizimlar va ularning pog‘onasimonligi

Geotizim  – boshqariluvchan tizimlarning alohida, o‘ziga xos sinf; Yer yuzasidagi komponentlari bir-biri bilan tizimli aloqada bo‘lgan hamda ma’lum yaxlitlik  sifatida  fazo  qobig‘i  va  kishilik 

Jamiyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlar

Insoniyat  tarixi davomida uning  tabiat  bilan bo‘lgan munosabati doim o‘zgarib, murakkablashib borgan. Jamiyatning tabiatga ta’sirining ortib borishi va tabiatga munosabatining o‘zgarib borishini

Antropogen landshaftlar

F.N.Milkov  inson  faoliyatining  turi  va  landshaftlarda  qay  darajada  aks  etganini hisobga  olib,  barcha  antropogen landshaftlarni  8  xil  landshaft sinfga ajratadi.

Tabiiy geografik jarayonlar

Tabiiy geografik jarayonlar  deb,  Yerning  tashqi  (ekzogen) kuchlari  va inson xo‘jalik faoliyati ta’sirida sodir bo‘ladigan jarayonlarga aytiladi.