Geografik qobiqning chegaralari, xususiyatlari

Atmosferaning quyi qatlami — troposfera, litosferaning ustki g‘ovak qatlami, gidrosfera va biosferalarni o‘z ichiga olgan hamda o‘zaro ta’sir etib turadigan yaxlit qobiq - Yerning geografik qobig‘i ...

Litosfera va Yer relyefi

Litosfera (yunoncha „litos" — tosh, qattiq, „sfera" — qobiq) Yer po‘sti va yuqori mantiyaning bir qismini egallaydi. ...

Gidrosfera, uning tarkibiy qismlari

Gidrosfera (yunoncha, suv qobig‘i) geografik qobiqning asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, yerusti va yerosti suvlaridan, muzliklardan, atmosferadagi suv bug‘laridan iborat. ...

Atmosfera. Yerning iqlim mintaqalari

Atmosfera (yunoncha, bug‘ — havo qobig‘i) geografik qobiqning eng yuqori qismini egallagan, yengil va serharakat havo qobig‘idir. ...

Yer yuzi aholisi, irqlar

Aholi soni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti davomida o‘sib kelgan. ...

Dunyo okeani va uning qismlari

Olimlarning fikricha, „okean" atamasi yunoncha „qirg‘oqsiz dengiz", „Yerni aylanib oquvchi buyuk daryo", degan ma’nolarni anglatadi. ...

Dunyo okeani tubining geologik tuzilishi, relyefi

Dunyo okeani tubi yirik litosfera plitalaridan tashkil topgan. Lekin ular materiklar bilan birga yaxlit litosfera plitalarini tashkil etganligi uchun materiklar nomi bilan ataladi. ...

Okean suvining xususiyatlari

Dunyo okeani suvining asosiy xususiyati sho‘rligidir. Tarkibidagi tuz miqdori 1 litr suvda 1 gr.dan kam bo‘lsa, chuchuk, ortiq bo‘lsa, sho‘r suv deyiladi. ...