Pedagog xodimlar uchun namunaviy attestatsiya savollari. 2-variant 

16 857

1. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim to`g`risida»gi Qonun qachon qabul qilingan? 2. Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlaridan qaysi biri kadrlarga bo`lgan talabni belgilovchi asosiy buyurtmachi hisoblanadi? 3. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qachon qabul qilindi? 4. O`zbekiston Respublikasining «Davlat tili to`g`risida»gi Qonuni qachon qabul qilindi? 5. Hadis hikmatlarida yoshlar tarbiyasi mavqeyi qanday? 6. Nima uchun maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasi o`yin asosida tashkillashtirilganligi ma`qul? 7. A.Avloniy fikricha, axloq nima? 8. Quyidagi tarif to`g`ri belgilangan qatorni toping: «Pedagogika - inson faoliyati sifatida maqsad sari qilingan harakat, xohish istagi va ehtiyojlaridan kelib chiqqan fan» 9. Abu Nosr Farobiy ta`limning milliy xarakteri nimaga bog`liq deb etirof etadi? 10. Jahon tarixiy pedagogik jarayoni va uning hozirgi bosqichi qanday masalalarni har tomonlama o`rganishni taqozo etadi? 11. Pedagogikaning fan sifatdagi vazifasi nima? 12. Pedagogika atamasi qanday ma`noni bildiradi? 13. Ta`lim nima? 14. Tarbiya nima? 15. Asosiy pedagogik tushunchalar?* 16. Shaxsni shakllantirish degani nima? 17. Sensor tarbiya nima? 18. Gudaklik va yasli davri to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping? 19. Qanday kishilar pedagogik faoliyat bilan shug`ullanishga haqli? 20. Didaktika nimani bildiradi? 21. Ta`lim jarayoning metodologik asosi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan? 22. Ta`lim mazmunini belgilashda qanday ehtiyojlar hisobga olinadi? 23. Ta`lim mazmunini o`zida aks ettiruvchi hujjatlar qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan? 24. Milliy pedagogikaning vazifasi nima? 25. Davlat gimni yunoncha «hummos»- madhiya so`zidan olingan bo`lib, quyidagi ma`noni bildiradi? 26. Bola rivojlanishiga doir o`zgarishlarni, yosh davrlariga xos xususiyatlarni bilish va hisobga olish nima uchun kerak. 27. Qaysi yosh maktabgacha tarbiya yoshi hisoblanadi? 28. Necha yoshdagi bolalar o`smirlar hisoblanadi? 29. Qaysi davrda tasavvur va tafakkur doirasi deyarli nihoyasiga yetgan va ijtimoiy hayotning biror sohasiga yo`naltirilgan bo`ladi? 30. O`spirinlik faoliyatining asosiy turi nima bo`ladi? 31. «Tarbiyachi tashkil etishni, ish yuritishni, hazillashishni, quvnoq, jahldor bo`lishni bilishi lozim, u o`zini shunday tutishi kerakki, uning har bir xarakati tarbiyalasin» ushbu jumla kimga tegishli? 32. Ibtidoiy jamoa davrlarida tarbiyaning yuzaga kelishiga sabab bo`lgan shart-sharoitlar nimalardan iborat edi? 33. O`qituvchi quyidagilarga qaysi usulni qo`llaganda amal qilishi kerak? 1-tayyorlab kelingan savollar hammaga taalluqli bo`lib, o`rtaga tashlanishi; 2-bir o`quvchi javobga chaqirilishi; 3-javob berayotgan o`quvchini boshqalar tenglab, to`ldirib, tuzatib, oydinlashtirib borishi; 4-javoblarni o`qituvchi izohlashi va baholashi. 34. Bolalarning sog`lom o`sishi bilan ularni aqliy, jismoniy mehnatga, Vatan mudofaasiga tayyorlash qaysi tarbiyaning maqsadi bo`lib hisoblanadi? 35. Huquqiy tarbiyaga doir eng yirik asar «Al-Hidoyat» kimning qalamiga mansub?* 36. Tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik kabi qobiliyatlar qaysi tarbiyada kamol topadi? 37. Qaysi tarbiya bolalarni tabiat va jamiyatda go`zalliklarni ideal nuqtai nazardan idrok etishga o`rgatadi? 38. Ta`limda bilim, ko`nikma, malakalarni puxta va mustahqam o`zlashtirish qoidasi nima? 39. «Avesto»da bolalarni o`qitish va tarbiyalash qoidalari qay tartibda tavsiya etilgan? 40. «Har kim bilim olish huquqiga ega» degan ibora Konstitutsiyaning nechanchi bob va moddasida yozilgan? 41. Huquqiy tarbiyaga oid eng yirik asar «Al-hidoya» kimning qalamiga mansub?* 42. Konstitutsiyamizning 41-moddasida nima haqida so`z boradi? 43. Mustaqil O`zbekistonni rivojlantirishning manaviy-axloqiy negizlari Prezident I.A.Karimovning qaysi asarida o`z aksini topgan? 44. O`zbekiston tarixini to`g`ri va asosli o`rganish masalasiga Prezidentimiz I.A.Karimovning qaysi asarida alohida e`tibor qaratilgan? 45. Umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik deganda nimani tushunasiz? 46. Insonning o`z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi nimalarda ko`rinadi? 47. O`zbekiston fuqarosining vatanparvarligi nimalarda namoyon bo`ladi? 48. O`z-o`zini taribiyalash elementlari qaysi qatorda tug`ri ko`rsatilgan? 49. Abu Ali ibn Sino bola tarbiyasi to`g`risida nima degan? 50. Yusuf xos Xojib tarbiya to`g`risida qanday asarlar yozgan? 51. «Qutadg`u bilig» asarining g`oyasi nimadan iborat? 52. "Tarbiyachilarning o`ziga zamonaviy ta`lim berish ularning ma`lumotini, malakasini oshirish kabi paysalga solib bo`lmaydigan dolzarb masalaga duch kelmoqdamiz” Prezidentimiz I.A. Karimovning ushbu fikrlari qaysi asarda o`z aksini topgan? * 53. "Kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo`lgan shaxslar pedagogika bilan shug`ullunish huquqiga ega” ekanligi Ta`lim to`g`risidagi qonunning qaysi moddasiga tegishli ma`lumot? * 54. Maktab o`qituvchilarining faoliyati nimaga qaratilgan? 55. Pedagogik muloqatni boshkarishning qaysi uslubida o`quvchilar tashabbusiga keng yo`l qo`yilmaydi? 56. Pedagogik mahorat deganda nimani tushunasiz? 57. Ritorika lotin tilidan olingan bo`lib qanday ma`noni bildiradi? 58. O`quvchilarda tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik, iktisodiy hisob-kitoblar va shular xakida fikrlay olish kabi qobiliyatlar qaysi tarbiyada kamol topadi? 59. Bolalar qaysi tarbiya yordamida tabiat va jamiyatda go`zalliklarni ideal nuktai nazardan idrok etishga o`rganadilar? 60. Jamoa faoliyatiga aralashmaslikka harakat qiladigan boshqarish uslubini toping? 61. Ibtidoiy jamiyatda tarbiyaning xususiyati? 62. Ta`lim sohasidagi xizmatlarning iste`molchisini ayting? 63. O`qituvchining kommunikativ qobiliyati nima? 64. Pedagogik mulokatni boshkarishning kaysi uslubida o`quvchilar tashabbusiga keng yul qo`yilmaydi? 65. O`z kasbini sevgan,irodali,qiyinchiliklarga bardosh beradigan, o`quvchilar bilan ishlash qobiliyatini mukammal egallagan o`qituvchi qanday toifaga kiradi? 66. Tarbiyada inson shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish nimani bildiradi? 67. Pedagogik mulokotni boshkarishning qaysi uslubida o`qituvchi jamoa faoliyatiga aralashmaslikka harakat qiladi? 68. Quyidagi javoblardan qaysi birida pedagogika faniga to`ѓri tarif berilgan? 69. Iste`dod deb nimaga aytiladi. Qaysi qatorda to`g`ri javob keltirilgan? 70. Fanning tegishli sohalariga oid qobiliyatlar qaysi qobiliyat? 71. Muloqat orqali ta`sir etish usuli qaysi qobiliyatga mansub? 72. Bilimlarni tekshirishning nechta turi mavjud? 73. Insonning o`z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi nimalarda ko`rinadi? * 74. Tarbiyachi tortinchok bolalarni mashg`ulotga qanday jalb eta olishi kerak? 75. Pedagogik texnologiyalar tasnifiga kura to`g`ri belgilangan qatorni ko`rsating: umum pedagogik texnologiya, xususiy predmetli, loqal pedagogik texnologiya «Ilg`or pedagogik texnologiyalar va tajribalarni aniqlash hamda ommalashtirish chora tadbirlari to`g`risida» gi qaror qachon qabul qilingan? * 76. Davlat ta`lim standartining bosh talabi nimadan iborat? 77. Yangi pedagogik texnologiyalarning asosi nima bo`lib hisoblanadi? 78. O`quvchilarga bevosita emotsional irodaviy ta`sir ko`rsatish qaysi qobiliyatga mansub? 79. Pedagogik muloqatni boshqarishning qaysi uslubida o`qituvchi faollik ko`rsatmaydi, sifat kam bo`ladi? 80. Bolalarning sog`lom o'sishi bilan ularni aqliy, jismoniy mehnatga, Vatan mudofaasiga qaysi tarbiyaning maqsadi bo`lib hisoblanadi? 81. Insoning o`tkir aqli, sof mulohazasi, toza kungili, olijanobliligi, mardligini ko`rsatuvchi omil qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan? 82. Turkiy xalqlarining hayot tarzlari, ta`lim-tarbiyaga oid ma`lumotlar kimning qaysi asari, yodgorliklari orqali bizgacha yetib kelgan? 83. Inson fazilatlarini oshiruvchi xislatlar qaysi javobda ko`rsatilgan? 84. Demokratiya so`zining ma`nosi nima? 85. Bilimni buyuk qil, o`quvni ulug`. Shu ikkov ulug`lar kishini to`liq. Qo`yidagi hikmat nima haqida yozilgan? 86. Iymon deymizmi, vijdon diymizmi, Har kimning ko`ksida xudosi bo`lsin Ushbu jumlaning muallifi kim? 87. Tafakko`r so`zining ma`nosi nima? 88. Aql tarozisida o`lchanmagan har qanday bilim chin bo`la olmaydi, demak u haqiqiy bilim emas. Bu fikr kimga tegishli? 89. Ilm va madaniyat nuri nima? 90. Har kishi olmasa hayotdan ta`lim, unga o`rgatolmas hech bir muallim. 91. Ilm insonlarning madori, hayoti, raxbari, najotidur degan g`oya muallifi kim? 92. Dunyodagi o`xshashi yoq noyob, beqiyos, hech tugamas narsa nima? 93. Musulmonlar ilk bor madaniyatni ta`lim-tarbiyani qayerdan olgan? 94. O`quv o`rganish uchun eng qulay vaqt yoshlik davri. Yerta tong va qosh qoraygan payt. Ushbu satrlar muallifi kim? 95. G.Spenser marifatning maqsadi...... nima degan? 96. Alisher Navoiyning aytishicha "Odamdagi eng ulug` fazilatlarning biri yaxshilik qilmoq va go`zal xulqdir, ikkinchisi rostgo`ylik, uchinchisi............. mana shu uch fazilat birlashsa u komil inson bo`lib yetishadi” uchinchisi nima? 97. Senkvein qanday ma`noni bildiradi? 98. Avestoda yaxshilik va yomonlik siymosini nima deb atagan? 99. Abu Ali ibn Sinoning oila tarbiyasi to`g`risidagi fikrlari qaysi asarida o`z aksini topgan? * 100. Aqliy kamoloat nima? 101. Tug`ilgan bola qanday nomlanadi? 102. Bolalar bog`chasini o`rab turgan go`zallik muhiti bolalarning har tomonlama kamol topishiga, didli tarbiyalanishiga ta`sir etadigan tarbiya turini ko`rsating? 103. Korreksion pedagogika (defektologiya)ning qaysi sohasi nutq buzilishlarini o`rganish, oldini olish va tuzatish bilan shuѓullanadi?. 104. Motiv nima? 105. I.A.Karimov O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida so`zlagan nutqida asosiy urg`uni tarbiyaning qaysi jihatlariga qaratgan? * 106. I.A.Karimovning o`tmish tariximiz va merosimiz ahamiyatini yorituvchi asari qanday nomladi? 107. Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting? 108. Ta`limni texnologiyalashtirishda axborot texnologiyalarning o`rni qanday? Boshqarish imkoniyati tug`iladi va u o`qituvchining yaqin ko`makdoshiga aylandi hamda uning funksiyalarini qisman o`z zimmasiga oladi. Didaktikaning asosiy kategoriyalarini ayting? 109. Didaktika nima? 110. Tarbiya jarayonining xususiyatlarini ayting? 111. Ta`lim oluvchilarni fan asoslariga oid bilimlar tizimi bilan qurollantirish ijtimoiy tarbiyaning qaysi yo`nalishi asosida amalga oshiriladi? 112. Mazkur g'oya qanday tushuncha mohiyatini yoritadi: «... shaxsni tarbiyalash, unga muayyan yonalishlarda chuqur, puxta ilmiy bilimlarni berishga yonaltirilgan pedagogik jarayonning ichki mohiyati, aloqa va qonuniyatlarini maxsus tekshirish va bilish usullari bo`lib, ular asosida muammoni ijobiy hal etishga yordam beruvchi tamoyillari, obekti va subektiv omillari aniqlanadi»? 113. O`zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ga asosan o`quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ularning jadal intellektual rivojlanishini, chuqurlashtirilgan, ixtisoslashtirilgan holda o`qitishni ta`minlaydigan, ularga o`rta maxsus ta`lim beradigan yangi tipdagi ta`lim muassasasini ko`rsating? 114. Maktabdan tashqari ta`lim funksiyasini ayting? 115. O`zbekiston Respublikasining «Maktabgacha tarbiya muassasalari haqidagi Nizom»i nechanchi yilda qabul qilingan? 116. Maktabgacha tarbiya muassasalarining pedagogik vazifalari nimalardan iborat? 117. Shoirga dedilar sen baxtli inson Xalqingiz ardoqlar hamma taniydi Shoir javob qildi menda bor armon, Muallim desalar meni qaniydi. Ushbu she`r kimning qalamiga mansub? 118. «Tizim» so`zi qanday ma`noni bildiradi? 119. O`quv rejasi asosida qanday davlat xujjati tuziladi? 120. DTS, o`quv dasturi, uslubiyati va didaktik talablari asosda belgilangan,milliy istiqlol g`oyalari singdirilan, muayyan o`quv fanining mavzulari to`liq yoritilgan, tegishli fanning asoslari mukammal o`zlashtirishga qaratilagan davlat nashri qanday nomlanadi? 121. 1999-yil 28-sentabrdagi oily va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 288- sonli qanday buyrug`i e`lon qilindi? 122. Darslkni qisman to`ldiruvchi, muayyan fan dastiri bo`yicha tuzilgan,mavzulari keng yoritilgan adabiyot turi? 123. Ta`limning ilmiy bo`lishi, ta`limdagi onglilik va faol harakatda bo`lish , ta`lim jarayoning ko`rsatmali bo`lishi –bo`lar nima deb ataladi? 124. Tizimlilik didaktik kategoriya sifatida kim tomonidan asoslab berilgan? 125. «Texnologiya» tushunchasi fanga kachon kirib keldi va qanday ma`noni bildiradi? 126. Ta`limda bilim, ko`nikma, malakalarni puxta va mustahkam o`zlashtirish qoidasi nima? 127. Eng qadimgi davrdagi manaviy madaniyatimiz, xususan bolalar tarbiyasi tizimini o`rganishga asos bo`lgan manbani ayting? 128. Xalq ommasi tomonidan yaratilgan va avloddan avlodga o`tib kelayotgan ta`lim-tarbiya ishlarini amalga oshirish bobida qo`llanib usul, vosita, ko`nikma va malakalar birligini ifodalovchi tajribalar asosida tuplangan bilim va ma`lumotlar yig`indisi? 129. O`rta Osiyoda musulmon maktablari tizimi qaysi tarixiy davrda tashkil topgan? 130. Dastlabki arab tilidagi maktablarning yaratilishiga nimalar ta`sir etdi? 131. Ibtidoiy jamoa davrlarida tarbiyaning yuzaga kelishiga sabab bo`lgan shart sharoitlar nimalardan iborat edi? 132. «Javonmardlikning asli uch narsadur» biri ulkim, aytgon s o`zingni o`zing qilsang: ikkinchisi ulkim, rostlikka xilof qilmasang: uchinchisi ulkim, hayr ishini ilgari tutsang, Odamdagi barcha qolgan sifatlar bu uch narsaning ostidadur”. Ushbu fikrning muallifi kim? 133. «Qobiliyatlini tarbiya qilmaslik zulmdir va qobiliyatsizga tarbiya xayf. Uni tarbiya qilmasliq bilan nobud qilma, munga tarbiyangni nobud qilma” Yuqoridagi fikrning muallifi kim va u qaysi asardan olingan? 134. Turkiy tilda yaratilgan dastlabki ta`miy-axloqiy asar qaysi? 135. Hadis ilmining yaratilishida oltin davr nechanchi asrga to`g`ri keladi? 136. Abu Rayxon Beruniyning qaysi asari alohida pedagogikaga bag`ishlangan? 137. «Maqsad gapni chuzish emas, balki o`quvchini zeriktirmaslik, chunki doimo bir narsaga qaray berish sabrsizlikka olib keladi. O`quvchi fandan fanga o`tib tursa turli bog`larda yurganga o`xshaydi»-bu parcha kimning qaysi asaridan olingan? 138. Mutafakkirlardan qaysi biri jamoa bo`lib maktabda o`qitishning ahamiyatini ilmiy asoslab bergan? 139. Ibn Sino maktabda o`qitish, tarbiya ishlarini jamoa tarzida tashkil etish g`goyasini qaysi asarida olga suradi? 140. "Ta`lim faqat so`z va o`rganish bilangina bo`ladi. Tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan, yani shu xalqning... ish-harakat, kasb hunarga berilgan bo`lishi, o`rganishidir”. Ushbu fikr qaysi mutafakkirning qanday asaridan olingan? 141. "Musulmonlarga diniy masalalarda ta`lim berib, shariat va islom dini akidalari: tasvir, xadis, fikxdan dars bersinlar deb, xar bir shaxarga olimlar va mudarrislar tayin qildim”. Ushbu fikr kimning qaysi asarida keltirilgan? 142. Dars deb nimaga aytiladi? 143. Texnik vositalardan foydalanib kinofilm, diofilmlarni namoyish qilish qaysi ko`rgazmalilikka kiradi? 144. Darsga qo`yilgan talablarni ayting? 145. O`z-o`ziga baho berish qaysi davrda kuchayadi? 146. "Takt” so`zi – haqida tushuncha: 147. "Intonatsiya” so`zi – haqida tushuncha bering? 148. So`z va bo`g`in tovushining aytilishidagi to`g`ri va aniqlik nima deyiladi? 149. Qanday kasb egalari axloqiy normalarga qatiy amal qilishi zarur? 150. O`qituvchi kasbining yuksak manaviy-axloqiy sifatlari nimadan dalolat beradi? 151. Pontomimika nima? 152. O`quv qayda bo`lsa ulug`lik bulur Bilig kimda bo`lsa, beduglu alur, Uqushlug uqar-ul, biliglik bilur, Biligli, ulug`li tillakka tegir Ushbu aqliy tarbiyaga undovchi misra kimga tegishli? 153. O`z kasbini sevadigan qobiliyatli, mahorati yetarli, bilimdon, o`z ustida tinimsiz ishlaydigan fan rivojiga katta hissa qo`shuvchi o`qituvchi qaysi toifaga kiradi? 154. Pedagogik texnikaning tarkibiy qismi keltirilgan qatorni belgilang? 155. Insonlarga yuz tutish xayrihohlik, muomilalik qaysi qobiliyat turiga kiradi? 156. Insonning ichki hayotini to`g`ri baholash unga hamdardlik bildirish hamnafas bo`lish qobiliyati qaysi qobiliyat turiga kiradi? 157. Muosharat odobi nima? 158. Interfaol usul nimani nazarda tutadi? 159. Qobiliyat qanday paydo bo`ladi? 160. Pedagogik mehnat predmeti? 161. Odob” so`zi qanday tariflanadi? 162. Nutq ohangini nima tashkil etadi? * 163. Maktabgacha tarbiya muassasalarining pedagogik vazifalari nimalardan iborat? 164. Maktabgacha tarbiya muassasasida bolalar hayotining rejimi nima? 165. Bolalarning go`daklik va yasli davri ayting? 166. Maktabgacha yoshdagi bola organizmning usish surati kaysi yosh davrida bir muncha susayadi? 167. Necha yoshdagi bolalar o`smirlar hisoblanadi? 168. Necha yoshda bolalar ona tilining deyarli barcha jihatlarini egallagan bo`ladilar? 169. Kichik maktab yoshidagi o`quvchilar jismoniy jihatdan qanday o`sadi, bo`yi va og`irligi o`rtacha qanday bo`ladi? 170. O`smirlik davri yana qanday nomlanadi? 171. Bolalarda jinsiy yetilish davri, erkaklik va aqllik tashki belgilari kaysi davrda paydo bo`la boshlaydi? 172. O`spirinlik faoliyatining asosiy turi nima bo`ladi? 173. Maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy sifatlari necha yoshdan shakllanadi? 174. Tarbiyachi tortinchok bolalarni mashg`ulotga qanday jalb eta olishi kerak? 175. Maktabgacha yoshdagi bolaning injiqligi, mashg`ulotlarga qatnashmasligi nima sababdan kelib chiqadi? 176. Bolalar bogchasini urab turgan guzallik muxiti bolalarning xar tomonlama kamol topishiga, didli tarbiyalanishiga ta`sir etadigan tarbiya turini ayting? 177. O`yin nima? 178. Maktabgacha tarbiya muassasasida kunning birinchi yarmida qanday mashg`ulotlar olib boriladi? 179. «Sinkveyn» qanday ma`noni bildiradi? 180. Pedagogik tizim nimalardan iborat? 181. Masofadan o`qitishning tarkibiy belgilari? 182. Masofadan o`qitishning afzallik tomonlari? 183. Pedagogning umumiy madaniyati nimalardan iborat? 184. Pedagog uchun eng zarur nutq madaniyatini belgilang? 185. Oliy ta`lim nechta bosqichdan iborat? 186. Monologik metodni ko`rsating? 187. Bilish jarayoniga alohida ahamiyat berib, insonlarning bilishga bo`lgan intilishlarini keng yoritgan alloma asari bilan ko`rsating? 188. O`spirinlik davri xususiyatlari tahlilida qaysi sifat alohida ahamiyat kasb etadi? 189. Rivojlangan aqlning eng oliy shakli nima? 190. Muammoli o`qilish texnologiyasi nima? 191. Pedagogik tizim komponentlari

Maqolani foydali yoki qiziqarli deb hisoblasangiz ijtimoiy tarmoqlardagi do`stlaringizga matnni belgilab tavsiya qiling!
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.