Kelinlar yarmarkasi

Marokashning Atlas tog‘lari etagida joylashgan Imilxil de­gan so‘lim qishloqda har yili kech kuzda kelinlarning uch kunlik yarmarkasi o‘tkaziladi. ...

Unashish

Papuas xalqlarida unashish ancha murakkab va qiyin ma­rosim hisoblangan. Shunga qaramay, Yangi Gvineyadagi ayrim qabilalar unashishni juda oson tarzda o‘tkazadi. ...

Qizlarning balog`atga yetishi

Yangi Gvineya papuaslarining roro qabilasida balog‘atga yetgan qiz o‘tishi shart bo‘lgan asosiy sinov teri ostiga rang o‘tkazib naqsh solish, ya’ni tatuirovka qilishdir ...

Erkak bo`lish oson emas.

Afrikada yashovchi ko‘pgina qabilalarda о‘sib balog‘atga yetgan yigit ko‘p sinovlardan, «imtihon»lardan o‘tishi shart. ...

Оценка рекреационных ресурсов

 Рекреационными ресурсами называют использование особенно­стей или компонентов природных комплексов в целях отдыха и лечения. ...

Географический прогноз

   Прогнозирование состояния географической оболочки в буду­щем, научное обоснование вопросов предупреждения пагубного влияния человеческой деятельности на природную среду в услови­ях ...

Методы прогноза

Географическое прогнозирование использует множество мето­дов. Каждый метод преследует определенные цели. ...

Мониторинг окружающей среды

Начиная со второй половины XX века, в результате научно- технической революции значительно усилилось влияние общества на природу, что обусловило возникновение ряда проблем локаль­ного, регионального ...

Savol beramiz - javob bering!

  Davlat ta`lim standarti hamda o`quv dasturlari asosida amaliy ish va mashg`ulotlarni bajarib, javob berishingiz tavsiya etiladi. Ilg’or pedagogik texnologiyaga asoslangan amaliy ...

O'zbekistonda demografik holat

O'zbekistonning doimiy aholisi 2017-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 32,121 million kishini tashkil etdi. Bu esa 1 yilda o'sish 1,7 foizga teng bo'lganini (545,8 ming kishi) ko'rsatadi. ...