Quyosh yana qancha nur sochib turadi?

Quyosh yadro reaksiyasi tufayli energiya ajratadi. Bu reaksiya vaqtida vodorod geliyga aylanadi. Quyosh tarkibidagi vodorod sarflanaverishi natijasida Quyoshning sekin-asta soviy borishi tabiiy ...

Insoniyat tarixidagi eng dahshatli 10 tabiiy ofat

Don't Panic nashri insoniyat tarixidagi eng dahshatli 10 tabiiy ofatni jamlab, maqola tarzida havola etdi. Ehtimol, tabiat bizni sayyoraga beparvolik bilan ziyon etkazayotganimiz uchun ...

Подземные воды

Средняя Азия, наряду с поверхностными, имеет большие запасы подземных вод.   ...

Понятие о почвах

Почва — сложное природное образование, обладающее свойством плодородия.  ...

Почвы Средней Азии

В зависимости от характера образования и степени плодородия почвы в Средней Азии делятся на четыре типа ...

Tabiatdagi ajoyib hodisa

Okean va dengizlarning qirg`oqlarida ajoyib hodisaning guvohi bo’lish mumkin. ...

Растительность

В Средней Азии произрастает около 9000 видов растений. ...

Растительность пустынь

Западную часть территории Средней Азии занимает обширная равнина, на которой расположены песчаные, каменистые  (гипсовые) и глинистые пустыни.   ...