Yerning qobiqli tuzilganligi

Yerning ichki qismini bevosita ko‘rib, ya'ni uning ichiga kirib o‘rganib bo‘lmaydi. Yer ichki qismi vulqonlar otilganda chiqqan moddalarni o‘rganish orqali, yer qimirlash to‘lqinlarining tarqalish ...

Gidrosfera

Yerning suv qobig‘i gidrosfera deb ataladi (Yunoncha hidro-suv, sphaira – shar degani). Gidrosferada suv uch xil – suyuq, qattiq va bug‘ holatida uchraydi.  ...

Daryolar

O‘zan deb ataluvchi chuqurlikda oqayotgan suv oqimi daryo deb ataladi. O‘zan – daryo vodiy sining suv oqadigan chuqur qismi. ...

Atmosfera

Atmosfera – Yerni o‘rab turgan havo qobig‘i. Yunoncha atmos – bug‘, sphairo – shar ma'nosini bildiradi. Atmosfera Yer bilan birga aylanadi. ...

Biosfera

Sayyoramiz, ya'ni Yer taxminan 5 mlrd yildan beri mavjud. Yerning butun tarixi davomida litosfera, gidrosfera va atmosfera o‘zaro ta'sir etib turgan. ...