111 savolga 111 javob 

5 697

1.Tog` etagida harorat+32oC,tog`ning balandligi 4000 metr bo`lsa, uning yuqori qismida harorat qancha bo`ladi?

 
2. Bir-biri bilan bog`langan bir qancha komponentlar ko`rsatilgan bo`lsa qanday xarita deyiladi? 
 
3.Martin Behaym yasagan globusda qaysi materiklar tasvirlanmagan (1492-yil)
 
4. Biogen bosqichda organizmlar taraqqiy etgan, natijada ....
 
5. Qaysi erada yashil suv o`tlar, bakteriyalar rivojlanadi?
 
6. Yer po`sti tuzilishi va qalinligiga ko`ra nechta tipga bo`linadi?
 
7. Yer po`stida nechta yirik litosfera plitalari ajratilgan?
 
8. Yer po`sti bilan mantiya oralig`ida qanday qatlan mavjud? 
 
9. Proterozoy erasida qanday o`zgarishlar sodir bo`lgan? 
 
10.Okean suvning o`rt sho`rligi ekvator yaqinida, mo`tadil, qutbiy kengliklarda necha promilleni tashkil etadi?
 
11. Azimut nima? 
 
12. Yer sharida nechta iqlim mintaqasi ajratilgan? 
 
13. Qaysi oqimlar 25-75 sm/s tezlikda harakatlanadi?
 
14. Qutb yog`dulari, ”Yulduz uchishi” hodisalari atmosferaning qaysi qatlamida ro`y beradi?
 
15.  Eramizdan avvalgi III asrda Eratosfen tuzgan dunyo xaritasida qaysi tog` ko`rsatilgan?
 
16. Eratosfen xaritasida qaysi okean tasvirlangan?
 
17. Quyoshga eng yaqin sayyora qaysi? 
 
18. Joy plani chizishning qaysi usulida planshet va vizir chizig`i kerak bo`lmaydi?
 
19. Qamchiq dovonining o`rtacha balandligi qancha? 
 
20. Hozirgi kunda Yer yuzidagi har bir nuqtaning aniq koordinatasini nima yordamida aniqlash mumkin? 
 
21. Troposferaning yuqori chegarasida havo harorati necha darajagacha pasayadi?  
 
22. O`zbekiston tog`larida olimlar nechta balandlik mintaqalari ajratishadi?
 
23. Kuzatuvchi 113 km masofani qancha balandlikda ko`ra oladi? 
 
24. Odamlar biosferaga qaysi tarmoq orqali ta’sir ko`rsata boshlagan?
 
25. Eratosfen tuzgan dunyo xaritasidagi Yaksart daryosidan shimol tomonda qaysi xalq tarqalgan?
 
26. Tepalik etagida havo bosimi 750 mm simob ustuni bo`lsa, 600 metr balandlikdagi bosimni aniqlang? 
 
27. Tabiat komponentlari dastlabki vaqtda nechta bo`lgan? 
 
28.Bir-biriga yaqin turgan ikki predmet orasidagi masofa nima yordamida o`lchanadi?
 
29. 200 dan 500 m gacha baland bo`lgan qirlar qaysi rangda bo`yaladi?
 
30. Yer yadrosidagi harorat qancha? 
 
31. Bir-biriga qarshi yo`nalishda siljiyotgan plitalar to`qnashgan joylarda ...
 
32. Quyosh nuri dengiz va okeanlarda necha metr chuqurlikkacha tushadi?
 
33. Uzun cho`zilgan ensiz yerlar nima deyiladi?
 

34. Xaritalar nechta asosiy belgisiga ko`ra guruhlarga ajratiladi? 

35. Nobiogen bosqichda nimalar tarkib topdi va shakllandi? 

 

36. Biogen bosqichida organizmlar taraqqiy etgan, natijada... 


37. Geografik qobiqning nechta strukturasi mavjud? 


38. Geografik qobiqdagi modda va energiyaning almashinuvida qanday jarayonlar ta’sir etadi?


39. Mezozoy erasi qaysi davrlarni o`z ichiga oladi? 


40. Yer po`sti tuzilishi va qalinligiga ko`ra nechta turga bo`linadi?


41. Yer po`stining kontinental tipi yosh tog`larda necha km. qalinlikka ega? 


42. Agar relyef shakli katta maydonlarni egallasa va 0 metrdan past bo`lsa qanday nomlanadi? 


43. Materiklarning deyarli necha %i dengiz va okean suvlarining tagida joylashgan? 

44. Yer yuzasi iqlimining xilma-xil bo`lishiga nechta omil ta`sir ko`rsatadi?   


45. Yuqori kengliklardagi yuqori bosimli mintaqasida qanday havo massalari tarkib topadi?


46. Mo`tadil iqlim mintaqasida 70oshq.u. meridiani bo`yicha qanday tabiat zonalari joylashgan?


47. Ural tog`ining shimoliy qismida qanday tabiat komplekslari shakllangan?


48. Okean suvlarining qaysi kengliklarida dovullar tez-tez ko`tariladi?


49. Okean suvlarining qutbiy o`lkalarida harorat qanchagacha pasayadi?


50. Shimoliy muz okeanida 200–800 m. chuqurlikda harorat qanchaga pasayadi?     

      

51. G`arbiy shamollar oqimi qancha sm/s tezlikka ega?     

                

52. Qaysi davlatlarning sohillarida toshko`mirning 100dan ortiq yirik konlari mavjud? 

      

53. Iqtisodiy savdo aloqalarining necha %i dengiz transporti orqali bajariladi?


54. Dunyo okeani Yer yuzasiga Quyoshdan kelayotgan issiqlikning necha % ini yutadi?   

              

55.Quyun, bo`ronlar ikkala yarimsharning nechanchi kengliklari oralig`idagi okean yuzasida tarkib topadi?


56. Yaqinidan iliq dengiz oqimlari o`tgan quruqliklarda nimalar hosil bo`ladi?  


57. Hozir ham qirg`oqlarning 50 km. gacha bo`lgan qismida dunyo aholisining necha %i yashaydi? 


58. Tinch okeanining tubida qanday jinslar eng ko`p tarqalgan?     

   

59. Tinch okeani shelf zonasida qanday rudalar shaxta usulida qazib olinmoqda?    

          

60.Tinch okean eng chuqur cho`kmalarini ketma-ketligini aniqlang? 

     

61. Tinch okeanining qaysi qismidagi tropik kengliklarda kuchli shamollar (tayfunlar) esib turadi?     

    

62.Tinch okeanida shimoldan janubga tomon qanday tabiat mintaqalari tarkib topgan?


63. Atlantika okeanining dengiz qirg`oqlarida dastlabki qanday port-shaharlar vujudga kelgan? 1.Qadimgi Gretsiya 2.Qadimgi Rim  3.Karfagen  4.Misr  5.Skandinaviya 6.Vavilon       

       

64. Shimoliy Amerika materigi qaysi eraning boshlarida Yevrosiyo materigidan ajralgan?   

    

65. Yevrosiyo bilan Shimoliy Amerika materiklari so`nggi 1 mln.yil davomida bir-biridan qancha masofaga uzoqlashgan?  

        

66. Aleut orollari va Alyaska sohillarini o`rganish xaritaga tushirish ishlarini kimlar bajarishdi? 


67. Alyaska oroli nechanchi yilda ruslar tomonidan monopoliyaga aylantirilgan?


68. Kordilyera, Qoyali va Appalachi tog`lari qaysi tog` burmalanishida yoshargan?    

        

69. Shimoliy Amerika materigining qaysi qismida falokatli zilzilalar bo`lib turadi?  

             

70. Kordilyera tog`ining sharqida qaysi tog` tizmasi joylashgan?  

          

71. Paydo bo`lishiga ko`ra qaysi tog` keksa hisoblanadi? 


72. Shimoliy Amerika materigining subarktika iqlim mintaqasi hududi yozda qanday havo massalari ta’sirida bo`ladi?    

    

73. Shimoliy Amerika materigining 400 shimoliy kengligidan Meksika qo`ltig`i oralig`idagi hududlarini qaysi iqlim mintaqasi egallaydi? 

       

74. Qaysi daryo Meksika qo`ltig`iga quyiladi?       

  

75. Buyuk ko`llardan shimoldagi tabiat zonalari kenglik bo`yicha janubdagi tabiat zonalari deyarli meridian yo`nalishida joylashishining sababi nimada?   

      

76. Shimoliy Amerika materigining tayga zonasida qanday tuproqlar tarkib topgan? 


77. Shimoliy Amerika materigining qaysi hududlarida kuchli zilzilalar bo`lib turadi? 


78. Yevrosiyo materigining qaysi hududlarida turli xil qimmatbaho zangori sarfir, qizil yoqut konlari bor? 


79. Yevrosiyo materigining qaysi tog`lari eng keksa qadimgi tog`lar hisoblanadi?


80. Yevrosiyo materigidagi qaysi hududlardagi tekisliklarning zamini eng keksa platformalar hisoblanadi?


81. Sharqiy Yevropa tekisligida qanday balandliklar – qirlar mavjud?   

    

82. Yevrosiyoning qaysi qismida baland tog`larda muzlar hosil qilgan relyef shakllari ko`p uchraydi?    

        

83. Sibirda yanvar oyining o`rtacha harorati qanchagacha pasayadi? 


84. Kavkaz tog`larining shimoliy yonbag`ri qaysi iqlim mintaqasiga qaraydi?  


85. Yevrosiyo materigining mo`tadil iqlim mintaqasida yillik yog`in miqdorining 90 %i qaysi oylariga to`g`ri keladi?  


86. Yevrosiyo materigining subtropik iqlim mintaqasida nima sababdan o`simliklar vegetatsiyasi (o`sishi) yil davomida to`xtamaydi?   


87. Xitoyning janubiy qismi 25sh. k. gacha va Filippin orollari qaysi iqlin mintaqasiga kiradi? 

           

88. Shri-Lanka oroli va Malakka y.o.ning janubiy qismlarini qaysi iqlim mintaqasi qamrab oladi? 


89. Yevrosiyo daryolari to`yinishiga ko`ra nechta tipga bo`linadi? 



90. Yevrosiyoning musson iqlimi o`lkalaridagi daryolarini aniqlang? 1.Amur. 2.Volga. 3.Xuanxe 4.Dnepr 5.Mekong 6.Lena 7.Gang 8.Hind  

        

91. Alp-Karpat tog`lari hosil bo`lishiga ko`ra qanday tog` sistemasiga kiradi? 


92. Alp tog`ining muzliklaridan qaysi daryolar to`yinadi? 


93. Karpat tog`lari tabiiy xususiyatiga ko`ra nechta qismga bo`linadi?   

       

94. Karpat tog`laridan qaysi daryolar boshlanadi?  1.Olt  2.Reyn  3.Tisa  4.Rona  5.Prut  6.Seret  


95. Shq Osiyoning Janubiy Xitoy past burmali tog`lari qanday foydali qazilmalari bilan mashhur?  


96. Markaziy Osiyoning eng baland joyi qaysi tog` tizmasi hisoblanadi?      

       

97. Tibet tog`larining 4000 metr balandliklaridagi yassi tog` oralig`i botiqlarida qaysi tabiat zonaga xos tabiat manzaralarini uchratish mumkin?  

   

98. Himolay tog`lari qaysi tog` burmalanishida shakllangan? 


99. Dekan yassi tog`ligining katta qismida qanday tuproqlar tarqalgan? 


100. Qaysi oqimlar 25-75 sm/s tezlikda harakatlanadi? 


101. Antarktida materigining markazida qancha yog`in yog`adi? 


102. Aralash o`rmonlar zonasi Yevrosiyo materigining qaysi qismida joylashgan? 


103. Yevrrosiyo materigidagi keng bargli o`rmonlar zonasida qanday daraxtlar o`sadi? 


104. Yevrosiyoning o`rmon-dasht va dasht zonalarida qanday tuproqlar tarqalgan?  


105. Yevrosiyoning dasht zonasida qanday o`t o`simliklar tarqalgan? 


106. Yevrosiyoning eng quruq va issiq joyini belgilang.  


107. Yevrosiyoning tropik savannalar zonasida qaysi daraxtlar o`sadi? 


108. Yevrosiyoning qaysi hududida yovvoyi fillarni uchratish mumkin? 


109. Sernam yoz va quruq qish qaysi iqlim mintaqasi uchun hos? 


110. Gamada nima?


111. Geografik qobiq haqidagi ta’limotni kim ishlab chiqqan? 


112. Anaymudi tog`ining balandligi qancha? 


113. Gerlaxovski-Shtit cho`qqisining balandligi qancha? 

Maqolani foydali yoki qiziqarli deb hisoblasangiz ijtimoiy tarmoqlardagi do`stlaringizga matnni belgilab tavsiya qiling!
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.